Vedtekter for Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

opprinnelig opprettet av Foreningen til bekjempelse av Cerebral Parese, avdeling Hordaland og Sogn og Fjordane, 4. mai 1970. Disse vedtektene erstatter vedtekter datert 6. desember 2011.

§1.

Stiftelsens navn er «Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse», i vedtektene heretter benevnt som «Stiftelsen».

§2.

Stiftelsens formål er å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader ved

  1. etablering og drift av egnet, tilrettelagt feriested, primært for medlemmer av Cerebral Pareseforeningen Vestland og pårørende
  2. bidrag i form av enkeltbevilgninger til tiltak som kan gi Stiftelsens målgruppe økt livskvalitet, herunder også til forskningsformål.

Slike bevilgninger kan gis som støtte til enkeltindivider eller til organisasjoner og institusjoner, der det offentlige tilbud  mangler eller er begrenset.

§3.

Stiftelsens grunnkapital utgjør samlet (innskutt og opptjent) per dato:

kr. 9 064  210.

Grunnkapitalen kan være sammensatt slik vedtektene for øvrig beskriver.

§4.

Stiftelsens kapital skal forvaltes langsiktig, d.v.s. på en måte som ivaretar formålet uten at grunnkapitalen forringes.

Av grunnkapitalen, slik den til enhver tid fremstår i regnskapet, kan ellers inntil en tredjedel anbringes i fast eiendom i form av egnet feriested som nevnt i § 2a. Av denne investering kreves ingen annen avkastning enn eventuell verdistigning.

Den resterende del av grunnkapitalen, to tredjedeler, skal anbringes slik at den gir best mulig avkastning med en trygg risikoprofil, f.eks. i form av obligasjoner, aksjefond, bankinnskudd eller lignende.

Når årsregnskapet er gjort opp skal det – så lenge årsresultatet er positivt – legges en andel av dette til grunnkapitalen. Denne andelen skal ikke være mindre enn 20 %, resten overføres til Annen egenkapital.

Den ubundne delen av Annen egenkapital utgjør til enhver tid stiftelsens driftsmidler, og disse kan disponeres i henhold til § 2b.

§5.

Stiftelsen står under ledelse av et eget styre. Styret 4 – fire – faste medlemmer og 2 – to – varamedlemmer. Alle medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet i Cerebral Pareseforeningen Vestland. Årsmøtet velger også styrets leder. De faste medlemmene velges for to år av gangen. Varamedlemmene velges hvert år.

Utover styreleder konstituerer styret seg selv, med nestleder, kasserer og sekretær. Kasserer og styreleder disponerer Stiftelsens driftskonto.

§6.

Styret er beslutningsdyktig når 3 -tre- medlemmer er til stede, når en av disse er leder eller nestleder.

Beslutning om bidrag til tiltak som nevnt under § 2b kan bare gyldig fattes ved at minst 3 -tre- styremedlemmer stemmer for.

Kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom, eller opptak av lån, kan ikke gyldig fattes uten et fulltallig og enstemmig styre.

For at et styrevedtak skal være gyldig, må flere enn halvparten av de tilstedeværende medlemmer stemme for det. Ved likt stemmetall er styreleders, evt. nestleders, stemme avgjørende, jfr. 1. ledd.

Det føres referat fra styremøtene. Referatet godkjennes i påfølgende styremøte.

Styret kan gi prokura.

§7.

Styret skal lede Stiftelsen i samsvar med formålet og etter vedtektene for øvrig. Styret legger fram årsberetning med regnskap for årsmøtet i Cerebral Pareseforeningen Vestland, til etterretning.

Styret plikter å legge opp en forsvarlig regnskapsførsel som kan revideres av statsautorisert revisor.

§8.

Når styret i Stiftelsen har endret vedtektene, skal det søke stiftelsestilsynet om omdanning. CP-foreningen Vestland skal som oppretter uttale seg om endringene, og uttalelsen skal formidles stiftelsestilsynet sammen med søknad om omdanning.

Etter at stiftelsestilsynet har godkjent endringene/foreslått omdanning, legges disse fram for årsmøtet i CP-foreningen Vestland, til etterretning.

§9.

Den til enhver tid gjeldende stiftelseslov får anvendelse på stiftelsens drift og forvaltning, så sant stiftelsens egne vedtekter ikke lovlig regulerer forholdene.

§10.

Stiftelsen kan ikke oppløses med mindre dens formål blir umulig å realisere. Så lenge Stiftelsen har kapitalgrunnlag for fortsatt drift, skal stiftelsen søkes omdannet for fortsatt å kunne tilgodese målgruppen beskrevet i § 2.

Oppløsning skjer i henhold til gjeldende stiftelseslov på det aktuelle tidspunkt. Eventuell restkapital skal da tilføres en annen organisasjon som dekkes av vedtektenes § 2.

Bergen, 2. mars 2021

Vedtektene i PDF-format